CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TNT là một tập thể năng động, sáng tạo, nhiệt huyết. Hoạt động mạnh mẽ trong hai lĩnh vực cốt lõi, bao gồm: